Monday, 4 April 2011

Kami mengalu-alukan penulisan kreatif anda..

PANDUAN KEPADA PENULIS

Jurnal PERKAMA mengalu-alukan artikel berkaitan dengan penyelidikan, pendapat profesional dan amalan dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling.  Manuskrip hendaklah ditulis menggunakan fail Microsoft Word  dengan sub-judul berikut:

Abstrak
-          mengandungi maklumat meliputi tujuan kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, analisis data, keputusan kajian, perbincangan dan cadangan umum hasil daripada keputusan yang diperolehi.
-          Sediakan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Panjang abstrak adalah antara 120 - 150 perkataan.
-          Sediakan kata kunci tidak melebihi 5 perkataan.

Latar Belakang Kajian
-          termasuklah tinjauan literatur, pendekatan teori, pernyataan masalah, dan objektif atau persoalan kajian ataupun hipotesis.

Metod Kajian
-          meliputi persampelan, rekabentuk kajian, instrument kajian, prosedur kutipan dan analisis data.

Dapatan Kajian
-          memaparkan data deskriptif dan inferensi yang telah dianalisis. (Sila hadkan bilangan Jadual, Rajah dan gambar kepada yang perlu sahaja).

Perbincangan, Implikasi Dan Cadangan
-          menerangkan bagaimana dapatan kajian menjawab soalan kajian yang dibina.
-          menyentuh kepentingan dapatan kajian kepada pihak berkepentingan terutamanya professional dalam bidang kaunseling.

Rujukan
-          rujukan dalam teks serta dalam senarai berkeadaan sempurna dan ditulis dalam format APA
-          rujukan perlulah dari penerbitan-penerbitan terkini.
-          Setiap rujukan diasingkan dengan satu baris kosong.

Format
-          one column format; fon Times New Roman, saiz 12, langkau dua
-          Panjang sesuatu artikel hendaklah di antara 11-13 mukasurat (8.000 – 10,000 perkataan).

Secara keseluruhannya, sila rujuk kepada format APA dan jurnal PERKAMA terkini.

Maklumat Penulis
Pada halaman yang berasingan, sila nyatakan nama, afiliasi, alamat e-mel, nombor telefon dan nombor faks.
GUIDELINE FOR AUTHORS

Jurnal PERKAMA welcomes articles dealing with research, professional opinions and practice in the field of counseling and guidance. Manuskrip must be prepared in Microsoft Word , written according to the following subheadings:

Abstract
-          Includes  objective, methodology, sample, instruments, data analysis, and results of the research  in 120-150 words.  Abstracts need to be written in both Bahasa Melayu and English.
-          Keywords of not more than 5 words, listed in alphabetical order.   

Background
-           Includes literature review, theoretical approach, problem statement, and objectives or research questions or hypothesis.

Methodology
-          Includes sampling procedure, research design, instruments, and procedures for data collection and analysis.

Results
-           descriptive and inferential data. Please limit the number of pictures, tables or graphs to only the relevant ones.

Discussion, Implication and Suggestion
-           discuss how the results obtained answer the research questions.
-           describe how the result of the research is significant to stake holders, especially the professionals in the field of counseling

References
-           references in the text and in the list are accurate and written in the APA format. 
-          references must be cited from recent works.
-          leave a blank line between each entry in the list of bibliographic references.

Format Typeset:
-          one column format; font Times New Roman, size 12, double spaced.  The length of the articles should be between 11-13 pages around 8,000-10,000 words). Setiap rujukan diasingkan dengan satu baris kosong.

In general, please refer to APA format and the latest Jurnal PERKAMA.

Author’s Information:
Please prepare a separate page to include the following information of the author’s: 
Name, affiliation, e mail address, phone numbers and fax numbers.